IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
TECHNOLOGIE WSPOMAGANEGO ROZRODU
AKTUALNE WYZWANIA I NOWE KIERUNKI ROZWOJU

Program

08.12.2023

08:00 – 09:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:30 – 09:45 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

SESJA I.  Chairman: Brussow K.-P., Petrajtis M.

09:45 – 10:25

Vernunft A.  "OPU at mares / OPU u klaczy"

10:25 – 11:05

Ratky J.  "Experiences and perspectives of Mangalica semen deep freezing in Hungary / Doświadczenia i perspektywy głęboko mrożonego nasienia Mangalicy na Węgrzech"

11:05 – 11:25

Lewandowski J.:  Czy nowoczesne technologie rozkarmiania loch mają wpływ na rozwój i rentowność ferm w warunkach wielkotowarowych?”

11:25 – 11:40

Stożek D. „SOL jako narzędzie do sterowania rozrodem w stadzie krów mlecznych”

11:40 – 11:55

DYSKUSJA/PRZERWA KAWOWA

SESJA II. Chairman: Kordowitzki P., Kowalczyk A.

11:55 – 12:35

Aardema H. "The potential impact of microplastics on female reproduction / Potencjalny wpływ mikroplastiku na rozród samic"

12:35 – 12:55

Petrajtis M. "The study of DNA fragmentation of cumulus oophorus cells as a valuable parameter for assessing the quality and developmental competence of bovine oocytes / Badanie fragmentacji DNA komórek wzgórka jajonośnego jako wartościowy parametr oceny jakości oraz kompetencji rozwojowej oocytów bydlęcych"

12:55 – 13:10 online

Żukowski K. "Examination of gene co-expression networks and gene enrichment pathways that affect aggressive behavior in high-production dairy cows / Badanie sieci koekspresji genów i ścieżek wzbogacania genów, które wpływają na agresywne zachowanie u wysokoprodukcyjnych krów mlecznych"

13:10 – 13:25

Chandra S. Pareek

13:25 – 14:15

LUNCH

SESJA III. Chairman: Pareek Ch., Tul O.

14:15 – 14:55

Kowalczyk A. „Enhancing bovine sperm cryostability: the impact of seminal plasma exosomes on mitochondrial function and oxidative balance”

14:55 – 15:15

Jędraszczyk J. "New bull semen production standards at MCB Krasne - the road to CytoFlow 2020/Nowe standardy produkcji nasienia buhajów w MCB Krasne - droga do CytoFlow 2020"

15:15 – 15:35

Kordowitzki P. „How to tackle oocyte aging in cattle?- An ex vivo study”

15:35– 15:50

Przerwa kawowa

SESJA IV. Chairman: Stankiewicz T., Herudzińska M.

15:50 – 16:05

Rudy M. "Legal aspects of embryo transfer / Aspekty prawne transferu zarodków"

16:05– 16:20

Tul O. "Dissemination of modern methods to combat antibiotic resistance in storing domestic animals' semen/Upowszechnienie nowoczesnych metod zwalczania antybiotykooporności w przechowywaniu nasienia zwierząt gospodarskich"

SESJA V. DYSKUSJA

16:20 – 16:50

16:50 – 17:00 - ZAKOŃCZENIE I. DNIA KONFERENCJI

20:00 – 02:00 GALA DINNER

 

09.12.2023

09:00 – 09:15 ROZPOCZĘCIE 2. DNIA KONFERENCJI

SESJA VI. Chairman: Kulus K.; Graczyk Sz.

09:15 – 09:55

Baumgartner W. "Respiratory diseases from calves to heifers / Choroby układu oddechowego od cielęcia do jałówki"

09:55– 10:15

Jaśkowski J.M., Kulynyh S. "Superovulation and embryo transfer in camelids / Superowulacja i transfer zarodków u wielbłądowatych"

10:15 – 10:30

Herudzińska M. "Temperament of bulls – selected semen parameters / Temperament buhajów – wybrane parametry nasienia"

10:30 – 10:55

Przerwa kawowa

SESJA VII. Chairman: Butkiewicz A., Wozniak G.

10:55 – 11:35

Lach Z. "Breeding Aspects of Cattle Reproduction/Hodowlane Aspekty Rozrodu Bydła”

11:35 – 11:55

Stankiewicz T., Błaszczyk B., Udała J. "Biometric and Doppler parameters in the ultrasound examination of fetal and neonatal kidneys in sheep / Biometryczne i dopplerowskie parametry w badaniu ultrasonograficznym nerek płodów i noworodków u owiec"

11:55 – 12:10

Przerwa kawowa

SESJA VIII. Jaśkowski M.J; Herudzińska M.

12:10 – 12:25

Miętkiewska K. "Organization of the Biotechnology Center in Madrid  / Organizacja Centrum Biotechnologicznego w Madrycie"

12:25 – 12:35

 Butkiewicz A. "Angiogenital distance and some risk factor for pregnancy results in recipient heifers /Odległość angiogenitalna oraz wybrane czynniki ryzyka a wyniki transferu zarodków"

12:35 – 12:50

Wozniak G. "Simple, alternative methods of pregnancy diagnosis in cows -their limitations and real value/Proste, alternatywne metody diagnozy ciąży u krów – ich ograniczenia i realna wartość"

12:50 – 13:05

Kunda S. "Diagnosis of pregnancy in cows using the barium chloride test - the value of the test in field conditions / Diagnoza ciąży u krów na z wykorzystaniem testu z chlorkiem baru – wartość testu w warunkach terenowych"

13:05 – 13:20

Graczyk S. "Phantoms of the uterus of cows – in search of the possibility of faithful reproduction of the consistency of the organs in different phases of the oestrus cycle / Fantomy macicy krów – w poszukiwaniu możliwości wiernego odwzorowania konsystencji narządu w różnych fazach cyklu rujowego"

13:20 – 13:30

Śliwecki M. "Practical methods of teaching cow insemination and their evolution / Praktyczne metody nauki inseminacji krów oraz ich ewolucja"

13:30 – 13:45  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Konferencja w Toruniu