IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
TECHNOLOGIE WSPOMAGANEGO ROZRODU
AKTUALNE WYZWANIA I NOWE KIERUNKI ROZWOJU

Dla prelegentów

W ramach materiałów konferencyjnych przygotowywany jest numer specjalny czasopisma:

 About the Journal | Translational Research in Veterinary Science (umk.pl)

 

Lista kontrolna przygotowania zgłoszenia
W ramach procesu zgłaszania autorzy są zobowiązani do sprawdzenia, czy ich zgłoszenie spełnia wszystkie poniższe elementy, a zgłoszenia mogą zostać zwrócone autorom, którzy nie przestrzegają niniejszych wytycznych.

 • Ten tekst nie był wcześniej publikowany i/lub składany w innym wydawnictwie.
 • Plik jest zapisywany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 • Maksymalna objętość tekstu to: 6000 znaków
 • Tekst publikacji jest czcionką Times New Roman (12 pkt), odstęp 1,5 (dla długich cytatów blokowych: Times New Roman 11 i odstęp 1,0).
 • Ewentualne źródła finansowania pracy są wymienione w publikacji w miejscu wymaganym przepisami redakcyjnymi. W nadesłanej pracy nie występuje ghostwriting, guest-authorship i/lub konflikt interesów. Autor jest zapoznany z aktualnymi procedurami recenzowania tekstów w czasopiśmie.
 • Autor zgadza się na warunki Umowy Licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Treść umowy dostępna jest Tutaj.. W przypadku publikacji wspólnej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnia oświadczenie  o udziale procentowym, w którym podane są wkłady poszczególnych współautorów w nadesłany tekst. Treść pracy jest znana wszystkim jej autorom, którzy wyrażają zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako dodatkowy plik wraz z artykułem.

Wytyczne dla autorów
W celu ułatwienia publikacji prosimy autorów o nadsyłanie tekstów napisanych według poniższych zasad. Artykuły są publikowane po pozytywnej recenzji typu double-blind, przeprowadzonej przez minimum dwóch ekspertów tematycznych, dlatego prosimy o przesłanie artykułu w postaci pliku w formie drogą elektroniczną na adres: artvetconf@umk.pl

Instrukcje dla autorów

Język publikacji: angielski
Artykuły powinny być napisane na maszynie w programie Microsoft Word lub Open Office

Maksymalny rozmiar tekstu: 6000 znaków
Marginesy strony 2,5 cm ze wszystkich stron

Struktura rękopisu:


Tytuł (w środku, pogrubiony, czcionka Times New Roman rozmiar 14),
imię i nazwisko autora/ów,
Afiliacja/e i adres e-mail,
Streszczenie (nie przekraczające 350 słów)
Słowa kluczowe (do 7),

Układ strony dla tekstu głównego:

Czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, podwójna interlinia, brak różnic w czcionce, takich jak podkreślenie lub pogrubienie (kursywa jest dopuszczalna tylko w przypadku terminów łacińskich).

Wstęp
Materiał i metody
Wyniki
Dyskusja
Wnioski
Bibliografia
Ogólne wskazówki dotyczące formatowania

Przygotowanie głównego tekstu rękopisu
Przygotowywanie ilustracji i rycin
Przygotowywanie stołów
Przygotowywanie dodatkowych plików
Przygotowanie głównego tekstu rękopisu
Szybkie punkty:

Użyj podwójnego odstępu między wierszami
Uwzględnij numerację wierszy i stron
Nie używaj podziałów stron w swoim rękopisie


Formaty plików

W głównym dokumencie rękopisu akceptowane są następujące formaty plików edytora tekstu: Microsoft word (DOC, DOCX), format tekstu sformatowanego (RTF)

Uwaga: do przetwarzania w produkcji wymagane są pliki edytowalne. Jeśli Twój rękopis zawiera jakiekolwiek nieedytowalne pliki (takie jak pliki PDF), będziesz musiał ponownie przesłać edytowalny plik po przesłaniu poprawionego rękopisu lub po akceptacji redakcyjnej, jeśli korekta nie jest konieczna.

Należy pamiętać, że ryciny należy przesłać jako oddzielne pliki graficzne, a nie jako część przesłanego pliku rękopisu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przygotowywanie rysunków poniżej.

Styl i język

Aby redaktorzy i recenzenci mogli dokładnie ocenić pracę przedstawioną w rękopisie, należy upewnić się, że język angielski jest odpowiedniej jakości, aby można go było zrozumieć. Jeśli potrzebujesz pomocy w pisaniu po angielsku, powinieneś rozważyć:

Odwiedzenie samouczka języka angielskiego, który obejmuje typowe błędy podczas pisania po angielsku.
Poproszenie kolegi, który jest native speakerem języka angielskiego, aby przejrzał Twój rękopis dla jasności.
Korzystanie z profesjonalnej usługi edycji językowej, w której redaktorzy poprawią angielski, aby upewnić się, że Twoje znaczenie jest jasne i zidentyfikować problemy, które wymagają Twojej recenzji.


Bibliografia

Wszystkie odniesienia, w tym adresy URL, muszą być ponumerowane kolejno, w nawiasach kwadratowych, w kolejności, w jakiej są cytowane w tekście, a następnie w tabelach lub legendach. Numery referencyjne muszą być sfinalizowane, a lista referencyjna w pełni sformatowana przed złożeniem. Aby uzyskać więcej informacji, w tym przykładowe referencje, przeczytaj nasze wytyczne dotyczące przygotowania materiałów referencyjnych.

Co należy cytować?

Można cytować wyłącznie artykuły, zapisy rejestracji badań klinicznych i streszczenia, które zostały opublikowane lub są w druku lub są dostępne za pośrednictwem publicznych serwerów e-print/preprint. Nieopublikowane streszczenia, niepublikowane dane i komunikaty osobiste nie powinny być umieszczane na liście referencyjnej, ale mogą być zawarte w tekście i określane jako „niepublikowane obserwacje” lub „osobiste komunikaty” z podaniem nazwisk zaangażowanych badaczy. Uzyskanie zgody na cytowanie wiadomości osobistych i niepublikowanych danych od cytowanych kolegów jest obowiązkiem autora. Przypisy są niedozwolone, ale przypisy końcowe są dozwolone. Skróty czasopism są zgodne z Index Medicus/MEDLINE. Wszelkie artykuły w prasie cytowane w piśmiennictwie, które są niezbędne do oceny pracy recenzentów, powinny być udostępnione na żądanie redakcji.

Jak sformatować swoje referencje

Upewnij się, że styl odniesienia jest dokładnie przestrzegany; jeśli odniesienia nie są w odpowiednim stylu, może być konieczne przepisanie i staranna korekta. Linki internetowe i adresy URL: Wszystkie linki internetowe i adresy URL, w tym linki do własnych stron internetowych autorów, powinny być oznaczone numerem referencyjnym i umieszczone w wykazie literatury, a nie w tekście manuskryptu. Powinny one być podane w całości, łącznie z tytułem strony i adresem URL, a także datą wejścia na stronę, w następującym formacie: Baza danych biologii guza myszy. http://tumor.informatics.jax.org/mtbwi/index.do. Dostęp 20 maja 2013. Jeśli autora lub grupę autorów można wyraźnie powiązać z łączem internetowym, na przykład w przypadku blogów internetowych, należy ich uwzględnić w odnośniku. Autorzy mogą chcieć skorzystać z oprogramowania do zarządzania referencjami, aby zapewnić prawidłowe sformatowanie list referencyjnych.

Przykładowy styl odniesienia:

Artykuł w czasopiśmie:

Band MR, Larson JH, Rebeiz M, Green CA, et al. Uporządkowana mapa porównawcza genomów bydła i człowieka. Genom Res. 2000;10:1359-68.

Artykuł w czasopiśmie (bez numerów stron)

Lee MO, Jang HJ, Rengaraj D, Yang SY i in. Ekspresja tkankowa i aktywność przeciwbakteryjna peptydów obronnych gospodarza u kurcząt. BMC Weterynarz Res. 2016;12:231.

Artykuł w czasopiśmie autorstwa DOI

Morera D, MacKenzie SA. Czy erytrocyty odgrywają bezpośrednią rolę w odpowiedzi immunologicznej? Weterynarz Res. 2011; doi: 10.1186/1297-9716-42-89.

Artykuł w dodatku do czasopisma

Womack JE. Pierwsze kroki: genomika bydła w ujęciu historycznym. Animowany Genet. 2012;43 Suplement 1:2-8.

Rozdział książki lub artykuł w książce

Wyllie AH, Kerr JFR, Currie AR. Śmierć komórki: znaczenie apoptozy. W: Bourne GH, Danielli JF, Jeon KW, red.. Międzynarodowy przegląd cytologii. Londyn: akademicki; 1980. s. 251-306.

OnlinePierwszy rozdział z serii (bez oznaczenia tomu, ale z DOI)

Saito Y, Hyuga H. Podejście równania Rate do wzmocnienia nadmiaru enancjomerycznego i chiralnego łamania symetrii. Top Curr Chem. 2007. doi:10.1007/128_2006_108.

Kompletna książka, autorska

Blenkinsopp A, Paxton P. Objawy w aptece: przewodnik po leczeniu powszechnej choroby. 3. wyd. Oxford: Blackwell Science; 1998.

Dokument online

Czy J. Tytuł podrzędnego dokumentu. W: Słownik substancji i ich działanie. Królewskie Towarzystwo Chemiczne. 1999. http://www.rsc.org/dose/tytuł podrzędnego dokumentu. Dostęp 15 stycznia 1999.

Internetowa baza danych

Zdrowotna baza wiedzy. Farmakopea USA, Rockville. 1998. http://www.healthwise.org. Dostęp 21 września 1998.

Materiały uzupełniające/prywatna strona główna

Czy J. Tytuł materiału uzupełniającego. 2000. http://www.privatehomepage.com. Dostęp 22 lutego 2000.

Strona uniwersytetu

Doe, J: Tytuł preprintu. http://www.uni-heidelberg.de/mydata.html (1999). Dostęp 25 grudnia 1999.

Witryna FTP

Doe, J: Trywialny HTTP, RFC2169. ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2169.txt (1999). Dostęp 12 listopada 1999.

Witryna organizacji

Międzynarodowe Centrum ISSN: Rejestr ISSN. http://www.issn.org (2006). Dostęp 20 lutego 2007.

Zbiór danych z trwałym identyfikatorem

Zheng L-Y, Guo X-S, He B, Sun L-J, Peng Y, Dong S-S i in. Dane dotyczące genomu sorgo słodkiego i zbożowego (Sorghum bicolor). Baza danych GigaScience. 2011. http://dx.doi.org/10.5524/100012.

Przygotowywanie figur

Przygotowując rysunki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi formatowania.

 • Ryciny należy dostarczyć jako osobne pliki, nie osadzone w głównym pliku rękopisu.
 • Każdą rycinę rękopisu należy przesłać w jednym pliku mieszczącym się na jednej stronie w formacie pionowym.
 • Tabele NIE powinny być przesyłane jako ryciny, ale powinny być dołączone do głównego pliku manuskryptu.
 • Ryciny wielopanelowe (te z częściami a, b, c, d itp.) należy przesłać w postaci jednego pliku złożonego zawierającego wszystkie części ryciny.
 • Ryciny powinny być ponumerowane w kolejności, w jakiej zostały wymienione po raz pierwszy w tekście i przesłane w tej kolejności.
 • Ryciny należy wgrać we właściwej orientacji.
 • Tytuły rycin (maksymalnie 15 słów) i legendy (maksymalnie 300 słów) należy umieścić w głównym rękopisie, a nie w pliku graficznym.
 • Klucze rysunkowe powinny być wkomponowane w grafikę, a nie w legendę rysunku.
 • Każda figura powinna być dokładnie przycięta, aby zminimalizować ilość pustej przestrzeni otaczającej ilustrację. Kadrowanie figur poprawia dokładność podczas umieszczania figury w połączeniu z innymi elementami, gdy zaakceptowany rękopis jest przygotowywany do publikacji na naszej stronie.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat formatów plików poszczególnych figur, zobacz nasze szczegółowe instrukcje. Poszczególne pliki rysunków nie powinny przekraczać 10 MB. Jeśli zostanie wybrany odpowiedni format, ten rozmiar pliku jest odpowiedni dla rysunków o wyjątkowo wysokiej jakości. Należy pamiętać, że autor (autorzy) jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody właściciela praw autorskich na powielanie rysunków (lub tabel), które zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu. Aby wszystkie ryciny były ogólnodostępne, autorzy muszą mieć pozwolenie od posiadacza praw, jeśli chcą zamieścić obrazy, które zostały opublikowane w innym miejscu w czasopismach o nieotwartym dostępie. Zezwolenie powinno być wskazane w legendzie ryciny, a oryginalne źródło zawarte w spisie literatury.

Typy plików figur

Przyjmujemy następujące formaty plików dla rycin: EPS (nadaje się do diagramów i/lub obrazów) PDF (odpowiedni do diagramów i/lub obrazów) Microsoft Word (odpowiedni dla diagramów i/lub obrazów, ryciny muszą być jedną stroną) PowerPoint (odpowiedni dla diagramów i/lub obrazów, ryciny muszą być jedną stroną) TIFF (odpowiedni dla obrazów) JPEG (odpowiedni dla obrazów fotograficznych, mniej odpowiedni dla obrazów graficznych) PNG (odpowiedni dla obrazów) BMP (odpowiedni dla obrazów) CDX (ChemDraw - odpowiedni dla struktur molekularnych)

Rozmiar rysunku i rozdzielczość

Rozmiary rysunków są zmieniane podczas publikacji ostatecznej wersji pełnego tekstu i PDF, aby dostosować je do standardowych wymiarów, które są szczegółowo opisane poniżej. Liczby w sieci: szerokość 600 pikseli (standard), 1200 pikseli (wysoka rozdzielczość).

Rysunki w ostatecznej wersji PDF: szerokość 85 mm przy połowie szerokości rysunku szerokość 170 mm dla pełnej szerokości rysunku maksymalna wysokość 225 mm dla rysunku i legendy rozdzielczość obrazu około 300 dpi (punktów na cal) w rozmiarze końcowym Rysunki powinny być tak zaprojektowane, aby wszystkie informacje, w tym tekst, były czytelne przy tych wymiarach. Wszystkie linie powinny być szersze niż 0,25 pt, gdy są ograniczone do standardowych szerokości cyfr. Wszystkie czcionki muszą być osadzone.

Rysunek kompresji plików W miarę możliwości rysunki wektorowe należy przesyłać w postaci plików PDF, które zazwyczaj są bardziej zwarte niż pliki EPS. Pliki TIFF powinny być zapisywane z kompresją LZW, która jest bezstratna (zmniejsza rozmiar pliku bez obniżania jakości), aby zminimalizować czas przesyłania. Pliki JPEG powinny być zapisywane w maksymalnej jakości. Konwersja obrazów między typami plików (zwłaszcza formaty stratne, takie jak JPEG) powinny być ograniczone do minimum, aby uniknąć pogorszenia jakości.

Przygotowywanie tabeli

Przygotowując tabele, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami formatowania.

Tabele należy numerować i cytować w tekście kolejno cyframi arabskimi (tj. Tabela 1, Tabela 2 itd.).

Tabele o długości mniejszej niż jedna strona A4 lub Letter można umieścić w odpowiednim miejscu w manuskrypcie.

Tabele o długości większej niż jedna strona A4 lub Letter można umieścić na końcu pliku tekstowego dokumentu.

Proszę zacytować i wskazać, gdzie tabela powinna się pojawić w odpowiednim miejscu w pliku tekstowym, aby można było dodać tabelę w odpowiednim miejscu podczas produkcji. Większe zestawy danych lub tabele zbyt szerokie dla strony A4 lub Letter w orientacji poziomej można przesłać jako dodatkowe pliki.

Dane tabelaryczne dostarczone jako dodatkowe pliki można przesłać w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel (.xls ) lub wartości oddzielonych przecinkami (.csv). Użyj standardowych rozszerzeń plików. Tytuły tabel (maks. 15 słów) należy umieścić nad tabelą, a legendy (maksymalnie 300 słów) pod tabelą. Tabele nie powinny być osadzane jako rysunki lub pliki arkuszy kalkulacyjnych, ale powinny być sformatowane za pomocą funkcji „Obiekt tabeli” w edytorze tekstu. Nie można używać kolorów i cieniowania. Części tabeli można wyróżnić za pomocą indeksu górnego, numeracji, liternictwa, symboli lub pogrubionego tekstu, którego znaczenie należy wyjaśnić w legendzie tabeli. Przecinków nie należy używać do wskazywania wartości liczbowych.

Przygotowywanie dodatkowych plików

Ponieważ długość i ilość danych nie jest ograniczona dla wielu typów artykułów, autorzy mogą dostarczać zestawy danych, tabele, filmy lub inne informacje jako dodatkowe pliki. Wszystkie pliki dodatkowe zostaną opublikowane wraz z zaakceptowanym artykułem. Nie dołączaj plików, takich jak formularze zgody pacjentów, certyfikaty edycji językowej lub poprawione wersje głównego dokumentu rękopisu ze śledzonymi zmianami. Pliki takie, na żądanie, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres redakcyjny czasopisma, podając sygnaturę manuskryptu. Nie wysyłaj wypełnionych formularzy zgody pacjenta, chyba że zostaniesz o to poproszony. Wyniki, które w innym przypadku zostałyby oznaczone jako „dane nie pokazane”, należy dołączyć jako dodatkowe pliki. Ponieważ wiele łączy internetowych i adresów URL szybko ulega uszkodzeniu, TRinVS Journal wymaga, aby dane pomocnicze były dołączone jako dodatkowe pliki lub zdeponowane w uznanym repozytorium. Prosimy nie zamieszczać linków do danych na osobistej/wydziałowej stronie internetowej. Nie podawaj żadnych indywidualnych danych uczestnika. Maksymalny rozmiar pliku dla dodatkowych plików to 20 MB każdy, a pliki zostaną przeskanowane w poszukiwaniu wirusów po przesłaniu.

W przypadku dostarczenia dodatkowych materiałów prosimy o wymienienie następujących informacji w osobnej sekcji tekstu manuskryptu:

 • Nazwa pliku (np. Dodatkowy plik 1) Format pliku, w tym poprawne rozszerzenie pliku, na przykład .pdf, .xls, .txt, .pptx (w tym nazwa i adres URL odpowiedniej przeglądarki, jeśli format jest nietypowy)
 • Tytuł danych
 • Opis danych
 • Dodatkowe pliki powinny nosić nazwę „Dodatkowy plik 1” itd. i powinny być wyraźnie wskazywane przez nazwę pliku w treści artykułu, np. 'Dodatkowy plik filmowy pokazuje to bardziej szczegółowo [patrz Dodatkowy plik 1]'.
 • Lista kontrolna przygotowania zgłoszenia
 • W ramach procesu zgłaszania autorzy są zobowiązani do sprawdzenia, czy ich zgłoszenie spełnia wszystkie poniższe elementy, a zgłoszenia mogą zostać zwrócone autorom, którzy nie przestrzegają niniejszych wytycznych.
 • Zgłoszenie nie było wcześniej publikowane, ani nie znajduje się przed rozpatrzeniem w innym czasopiśmie (lub wyjaśniono je w Komentarzach do redakcji).
 • Plik do przesłania jest w formacie dokumentów OpenOffice, Microsoft Word. Tam, gdzie są dostępne, podano adresy URL referencji. Tekst jest z pojedynczymi odstępami; używa czcionki 12-punktowej; wykorzystuje kursywę zamiast podkreślania (z wyjątkiem adresów URL); wszystkie ilustracje, ryciny i tabele umieszcza się w tekście w odpowiednich miejscach, a nie na końcu.
 • Tekst jest zgodny z wymogami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autorów. W przypadku przesyłania do recenzowanej sekcji czasopisma przestrzegano instrukcji zawartych w dokumencie Zapewnienie weryfikacji w ciemno.

Informacja o prawach autorskich

Tytuł, logo i układ TR w VS są zastrzeżonymi znakami towarowymi TR w VR.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma wyrażam również zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mailową. Newslettery będą informować o ukazaniu się nowych numerów czasopisma lub innych sprawach związanych z działalnością czasopisma.

 

 

Konferencja w Toruniu